APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DO MARCO DE APOIO DE ACCESO AO CRÉDITO DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS

RESOLUCIÓN pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas (financiamento Igape-pemes), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva […]

Continuar leyendo »

AXUDAS AO DESENVOLVEMENTO DE MAQUINARIA E BENS DE EQUIPAMENTO

RESOLUCIÓN pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas ao desenvolvemento de maquinaria e bens de equipamento (programa Maquinaria 4.0) e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG406M). O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses desde o día seguinte ao da publicación desta […]

Continuar leyendo »

AXUDAS PARA A REDUCCIÓN DO IMPACTO DO BREXIT NAS EMPRESAS GALEGAS CON INTERESE NO MERCADO DE REINO UNIDO

RESOLUCIÓN pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a redución do impacto Brexit nas empresas galegas con interese no mercado do Reino Unido (Cheque Brexit), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG623A). Poderán ser beneficiarias destas axudas as empresas que […]

Continuar leyendo »

AXUDAS PARA A MELLORA DA CAPACIDADE DE INNOVACIÓN DAS EMPRESAS EN GALICIA

O DOGA publica a Resolución pola que se establecen as axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas de Galicia con fondos Feder Galicia 2014-2020. –RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a mellora da […]

Continuar leyendo »

AXUDAS PARA O FOMENTO DA CONTRATACIÓN DE PROFESIONAIS DE ALTA CUALIFICACIÓN PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D+I E TRANSFERENCIA NAS EMPRESAS E ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN EN GALICIA (PROGAMA TALENTO SÉNIOR)

1.-Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas do Programa Talento Sénior da Axencia Galega de Innovación dirixidas ás empresas e organismos de investigación non universitarios en Galicia, destinadas ao fomento da contratación durante un período mínimo de 3 anos de persoal de alta cualificación para a […]

Continuar leyendo »

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O FOMENTO DA CONTRATACIÓN DE PERSOAL TECNÓLOGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D+I NAS EMPRESAS E ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN EN GALICIA

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+I nas empresas e organismos de investigación en Galicia (programa Principia), e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 […]

Continuar leyendo »

SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE ECOINNOVACIÓN COMERCIAL

OBJETO. 1.-Las subvenciones reguladas por estas bases tienen por objeto la concesión de subvenciones para la ejecución de proyectos ecoinnovadores en el desarrollo de la actividad comercial. 2.-El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y quedará sujeto al régimen de ayudas de minimis, por lo que no podrán exceder […]

Continuar leyendo »

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA A INNOVACIÓN, A DIXITALIZACIÓN E A IMPLANTACIÓN DE NOVAS FÓRMULAS DE COMERCIALIZACIÓN E EXPANSIÓN DO SECTOR COMERCIAL E ARTESANAL

ORDE do 30 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal (código de procedemento CO300C). Beneficiarias: Poderán ser beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reunir os demais […]

Continuar leyendo »

AXUDAS PEL 2020

A Deputación da Coruña, no marco do Plan de Emprego Local, ven de convocar as axudas PEL 2020 coas seguintes liñas: –LIÑA PEL EMPRENDE INVESTIMENTO: Axudas para contribuir á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables (ABERTO O PRAZO DE […]

Continuar leyendo »

PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO

1.La finalidad de este programa es la concesión de una ayuda económica a aquellas personas desempleadas que pretendan desarrollar su actividad empresarial o profesional en Galicia como trabajadoras autónomas o por cuenta propia, para hacer frente a los distintos gastos generados en el comienzo de su actividad laboral. 2.Se subvencionarán las altas en la Seguridad […]

Continuar leyendo »